DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2018/151518

МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ГАЗОПРОВОДУ НА МІЦНІСТЬ, ВТОМНУ ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ

J. J. Luchko

Анотація


Мета. Метою роботи є аналіз методів розрахунку та виконати оцінку міцності і втомної тріщиностійкості газопроводу тривалої експлуатації. Методика. На основі аналізу сучасних методів розрахунку магістральних трубопроводів на міцність і довговічність та на цій основі сформульована методика комплексної оцінки роботоздатності досліджуваного етиленпроводу, як з позицій класичних критеріїв міцності, так і підходів механіки втомного руйнування, які дозволяють врахувати циклічний характер зміни навантажень у трубопроводі. Результати. Одержані результати розрахунків міцності і втомної тріщиностійкості газопроводу тривалої експлуатації за класичними критеріями міцності та оцінки роботоздатності трубопроводів з врахуванням їх дефектності на основі механіки руйнування. Отримані експериментальні дані міцності і тріщиностійкості трубної сталі і її зварних з’єднань газопроводу. На основі комплексу експериментів побудована діаграма втомного руйнування газопроводу. Наукова новизна. Автором вперше проведені багатоваріантні експериментальні і теоретичні розрахунки міцності та втомної тріщиностійкості трубної сталі тривало експлуатованих потенційно-небезпечних ділянок магістральних трубопроводів. Практичне значення. Одержані результати міцності і втомної тріщиностійкості дозволили удосконалити методичні засади експрес методу оцінки роботоздатності потенційно-небезпечних ділянок магістральних трубопроводів.

Ключові слова


магістральний трубопровід; твердість металу; оцінка роботоздатності; трубна сталь; розрахункова і допустимі напруження; коефіцієнт запасу міцності

Повний текст:

PDF

Посилання


REFERENCES

Aynbinder A. B., Kamershtejn A. G. Raschet magistralnykh truboprovodov na prochnost i ustoychivost [Calculation of trunk pipelines for strength and stability]. Moskow, Nedra Publ., 1982. 343 p.

Borodavkin P. P., Sinjukov A. M. Prochnost magistralnykh truboprovodov [Strength of main pipelines]. Moskow, Nedra Publ., 1984. 245 p.

Borodavkin P. P., Taran V. D. Truboprovody v slozhnykh usloviyakh. [Pipelines in difficult conditions]. Moskow, Nedra Publ., 1968. 304 p.

GOST 1497-84. Metally. Metody ispytaniy na rastyazhenie. [State Standard 1497–84. Metals. Methods of tensile testing]. Moskow, Standartinform Publ., 1985.

GOST 25859-83. Sosudy i apparaty stalnye. Normy i metody rascheta na prochnost pri malotsiklovykh nagruzkakh [State Standard 25859-83. Vessels and apparatuses are steel. Norms and methods for calculating strength for low-cycle loads]. Moskow, Standartinform Publ., 1984.

GOST 25-502-79. Metody mekhanicheskikh ispytaniy na ustalost. [State Standard 25-79. Methods of mechanical fatigue tests]. Moskow, Standartinform Publ., 1982.

Darchuk O. I., Luchko J. J., Zozuljak V. A. Rozrakhunkova skhema truboprovodu pidsylenogho bandazhem. [Design scheme of the pipeline reinforced bandage] Mekhanika i fizyka rujnuvannja budiveljnykh materialiv i konstrukcij. FMI Karpenka NAN Ukraine. Lviv, 1998. issue. 3. pp. 584–593.

Yegerman G. F., Dzhafarov M.D., Nikitenko Ye. A. Remont magistralnykh gazoprovodov [Repair of gas mains]. Moskow, Nedra Publ., 1973. 288 p.

Zvit na temu: Obstezhennja i rozrobka metodychnykh rekomendacij po ekspluataciji etylenprovodu Kalush- ghranycja Ughorshhyny [Inspection and development of guidelines for the operation of the Kalush-Hungarian pipeline]. Lviv, 1992, 65 p.

Marukha V. I. Mekhanika rujnuvannja ta micnistj materialiv [Mechanics of fracture and strength of materials]. Lviv, 2009, vol. 12. 261 p.

Metodicheskie ukazaniya. Raschety i ispytaniya na prochnost. Metody mekhanicheskikh ispytaniy metallov. Opredelenie kharakteristik treshchinostoykosti (vyazkosti razrusheniya) pri tsiklicheskom nagruzhenii. RD 50-345-82 [Methodical instructions. Calculations and strength tests. Methods of mechanical testing of metals. Determination of fracture toughness characteristics (fracture toughness) under cyclic loading. RD 50-345-82]. Moskow, Standartinform Publ., 1983.

Panasyuk V. V Mekhanika razrusheniya i prochnost materialov [Mechanics of failure and strength of materi-als]. Kyjiv, Naukova dumka Publ., 1988.

Normy rascheta na prochnost elementov reaktorov, parogeneratorov, sosudov i truboprovodov atomnykh el-ektrostantsiy, opytnykh i issledovatelskikh yadernykh reaktorov i ustanovok [Norms for calculating the strength of elements of reactors, steam generators, vessels and pipelines of nuclear power plants, experimental and research nuclear reactors and installations]. Moskow, Metalurgiya Publ., 1973. 408 p.

VSN2-182-79 Pravila kapitalnogo remonta lineynoy chasti magistralnykh gazoprovodov [VSN2-182-79 Rules of overhaul of the linear part of the main gas pipelines ]. Moskow, Mingazprom Publ., 1979.

VSN2-112-79 Pravila kapitalnogo remonta lineynoy chasti magistralnykh truboprovodov [VSN2-112-79 Rules for overhauling the linear part of the main pipelines]. Moskow, Mingazprom Publ., 1979.

Rukovodyashchiy dokument. Metodika opredeleniya kharakteristik treshchinostoykosti tonkostennykh sosudov i nefteprovodov [Guidance document. Technique for characterizing the fracture toughness of thin-walled vessels and oil pipelines]. Ufa, 1968. 54 p.

Troshchenko V. T., Sosnovskiy L. A. Soprotivlenie ustalosti metallov i splavov [Resistance to fatigue of metals and alloys.]. Kyjiv, Nauk dumka Publ., 1967. 1304 p.

Falkevich A. S., Anuchkin M. L. Prochnost i remont svarnykh rezervuarov i truboprovodov. [Strength and repair of welded tanks and pipelines]. Moskow, Gostoptekhizdat Publ., 1956. 149 p.

Etilenoprovod gosgranitsa VNR-SSSR – Kalushskiy khimiko-metallurgicheskiy kombinat. Tekhnicheskiy proekt. T. 2, kn. 3. Lineynye raboty i sooruzheniya. [Ethylene pipeline state border of Hungary-USSR - Kalush Chemical-Metallurgical Combine. Technical project]. Kyjiv, Books about the pipeline Publ., 1972. 254 p.

Folias E. S. On the theory of fracture of curved sheets. End. Fract. Mech. 1970. №2. pp. 151–164.
ISSN 2413-6212 (Online)

ISSN 2227-1252 (Print)