DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2019/152914

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ СТІЙКОСТІ ПРИРОДНИХ СХИЛІВ, СКЛАДЕНИХ НЕОДНОРІДНИМИ ТА ШАРУВАТИМИ ҐРУНТАМИ

O. L. TIUTKIN, О. І. DUBINCHIK, V. R. KILDEEV

Анотація


Мета. В рамках теорії граничної рівноваги виконати математичне моделювання стійкості зсувонебезпечного схилу, складеного неоднорідними та шаруватими ґрунтами за допомогою програми «ОТКОС» для визначення параметрів стійкості природного схилу. Методика. Для досягнення поставленої мети розглянуті і проаналізовані зсувонебезпечні ділянки Придніпров’я, природні та техногенні чинники, які активізують зсувні процеси. Зроблено порівняльний аналіз комплексу ОТКОС з існуючими професійними комплексами. Виконано розрахунки параметрів зсуву різними методами. Результати. Визначені розраховані параметри зсуву: коефіцієнт запасу стійкості, координата початку поверхні ковзання, глибина заколу, координата закінчення поверхні ковзання. Побудовані поверхні ковзання за різними методами розрахунку, діаграми закономірностей зміни коефіцієнта стійкості, діаграма деформованого стану зсувонебезпечного схилу, приуроченого до парку Зелений Гай м. Дніпро. Наукова новизна. Отримана можливість прогнозувати поведінку природних схилів, складених неоднорідними та шаруватими ґрунтами в процесі їх активації. Практична значимість. Розроблено методику визначення параметрів стійкості схилу за допомогою комплексу ОТКОС та основи практичної роботи із комплексом SCAD для аналізу деформованого стану природного схилу.


Ключові слова


природний схил; неоднорідні та шаруваті ґрунти; зсувна ділянка; інженерно-геологічний розріз; стійкість схилу; поверхня ковзання; математичне моделювання; комплекс ОТКОС; коефіцієнт стійкості

Повний текст:

PDF

Посилання


REFERENCES

Analitychnyj oghljad stanu tekhnoghennoji ta pryrodnoji bezpeky v Ukrajini za 2015 rik [Analytical review of the state of technogenic and natural safety in Ukraine for 2015]. Derzhavna sluzhba Ukrajiny z nadzvychajnykh sytuacij, Ukrajinsjkyj naukovo-doslidnyj instytut cyviljnogho zakhystu [State Service of Ukraine for Emergencies, Ukrainian Research Institute of Civil Protection]. Kyjiv. 2015. 356 p.

Natsionalna dopovid pro stan tekhnohennoi ta pryrodnoi bezpeky v Ukraini v 2014 rotsi [The National Report on the State of Techno and Natural Safety in Ukraine in 2014]. Kyjiv, Ministerstvo nadzvychainykh sytuatsii Ukrajiny Publ., 2015, 365 p.

Petrenko V. D., Tjutjkin O. L., Dubinchyk O. I., Kiljdjejev V. R. Ocinka stijkosti pryrodnykh skhyliv metodamy matematychnogho modenljuvannja v proghrami «OTKOS» [Estimation of stability of natural slopes by methods of mathematical modulation in the program "OTKOS"]. Mosty ta tuneli: teorija, doslidzhennja, praktyka – Bridges and tunnels: theory, research, practice, 2015, issue 8, pp. 23-32.

Baranov I. V. Opredelenie momenta poteri ustoychivosti pri raschetakh sklonov i otkosov [Defining moment of loss of stability in calculations of slopes and slopes]. Moskow, 1989. 254 p.

Malyshev M. V. Prochnost' gruntov i ustojchi-vost' osnovanij sooruzhenij [Strength of soils and stability of the foundations of structures]. Moskow, Strojizdat Publ., 1980. 136 p.

Tihvinskij I. O. Ocenka i prognoz ustojchi-vosti opolznevyh sklonov [Assessment and prognosis of the stability of landslide slopes ]. Moskow, Nauka Publ., 1988. 142 p.

Ginzburg L. K. Protivoopolznevye uderzhi-vayushchie konstrukcii [Anti-landslide retention structures]. Mos-kow, Strojizdat Publ., 1979. 80 p.

Emel'yanova E. P. Osnovnye zakonomernosti opolznevyh processov [Basic regularities of landslide processes]. Moskow, Nedra Publ., 1972. 281 p.

Maslov N. N. Mekhanika gruntov v praktike stroitel'stva (opolzni i bor'ba s nimi) [Soil mechanics in construc-tion practice (landslides and their control)]. Moskow, Strojizdat Publ., 1977. 320 p.

Levchenko, S. O. Sravnyteljnyj analyz yspoljzovanyja proghramm PLAXIS y OTKOS pry ocenke ustojchyvosty opolznevogho sklona s uchetom sejsmycheskykh vozdejstvyj [Comparative analysis of the use of PLAXIS and OTKOS programs in assessing the stability of the landslide slope, taking into account seismic impacts]. Budiveljni konstrukciji. Mizhvidomchyj naukovo-tekhnichnyj zbirnyk naukovykh pracj (budivnyctvo). Kyjiv, DP NDІBK Publ., 2012, issue 76, pp. 601-606.

Goldshteyn M. N. Mekhanicheskie svoystva gruntov. Osnovnye komponenty grunta i ikh vzaimodeystvie [The mechanical properties of soils. The main components and their interaction soil]. Moskow, Stroyizdat Publ., 1971. 375 p.

Muzaev I. D., V. G. Sozanov Matematicheskoe modelirovanie nekotorykh opasnykh ekzogennykh i gidravliche-skikh protsessov [Mathematical modeling of same dangerous exogenous and hydraulic processes] Vychislitelnye tekhnologii. № 3. Vol. 1. 1996. pp. 66-71.

Opolzni. Issledovanie i ukreplenie. [Landslides. Research and strengthening.]. Moskow, Mir Publ., 1981. 368 p.

Perelmuter A. V., Slivker V. I. Raschetnye modeli sooruzheniy i vozmozhnost ikh analiza [Computational models of structures and the possibility of their analysis]. Kyjiv, Stal Publ., 2002. 600 p.

Karpilovskiy V. S., Kriksunov E. Z., Perelmuter A. V. i dr. SCAD dlya polzovatelya [SCAD user]. Kyjiv, VVP «Kompas» Publ., 2000. 332 p.

Kuprii V. P., Tjutjkin D. V. Modeliuvannia napruzheno-deformovanoho stanu kriplennia hlybokoho kot-lovanu [Simulation of the stress-deformed state of deep recess mounting]. Mosty ta tuneli: teorija, doslidzhennja, praktyka – Bridges and tunnels: theory, research, practice, 2012, issue 3, pp. 89-95.

Sivtsov A. A., Desyatykh G. V. Algoritm rascheta ustoychivosti krepi vertikalnykh gornykh vyrabotok s uche-tom ikh kontaktnogo vzaimodeystviya s massivom porod [Algorithm for calculating the stability of the support of vertical mine workings, taking into account their contact interaction with the rock massif]. Mosty ta tuneli: teorija, doslidzhennja, praktyka – Bridges and tunnels: theory, research, practice, 2012, issue 3, pp. 167-171.

Shapoval A. V., Krysan V. V., Shapoval V. G., Nesterova Ye. V. Polevoy metod opredeleniya uprugikh i reologicheskikh svoystv grunta [Field method for determining the elastic and rheological properties of soil]. Mosty ta tuneli: teoriia, doslidzhennia, praktyka –Bridges and tunnels : theory, research, practice, 2012, issue 3, pp. 229-233.

Huslysta, H. Ye., Bannikov D. O. Testuvannia metodyky spilnoho statychnoho rozrakhunku «sporuda – gruntovyi masyv». Mosty ta tuneli: teoriia, doslidzhennia, praktyka –Bridges and tunnels : theory, research, practice, 2012, issue 1, pp. 10-15.

Abramson L. W., Lee T. S., Sharma S., Boyce G. M. Slope Stability and Stabilization Methods. John Wiley & Sons, New York, 2002, 216 p.

Albataineh N. Slope stability analysis using 2D and 3D methods. Ohio, United States: The University of Akron, 2006, 126 p.

Britto A. M., Gunn M. J. Critical State Soil Mechanics via Finite Elements. Chichester. Ellis Horwood Limited, 1990, 486 p.

Huang Ching-Chuan, Lo Chien-Li, Jang Jia-Shiun, Hwu Lih-Kang Internal soil moisture response to rainfall-induced slope failures and debris discharge. Engineering Geology. № 101, 2008, pp. 134-145.
ISSN 2413-6212 (Online)

ISSN 2227-1252 (Print)