DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2012/26084

ДО ПИТАННЯ УРАХУВАННЯ ШВИДКОСТІ РУХУ ПОТЯГА ПРИ ПРОЕКТУВАННІ БАЛОЧНИХ МОСТІВ

V. Ye. Artyomov, A. S. Raspopov

Анотація


Запропоновано методику наближеного урахування швидкості руху поїздів на мостах розрізної балкової системи. Визначено коефіцієнти урахування швидкості руху, які можуть бути застосовані в практичних інженерних розрахунках мостових конструкцій

Ключові слова


міст, поїзд, залізниця, швидкість руху, коливання

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Костюк, М. Д. Будівництво та реконструкція залізничної мережі України для збільшення пропускної спроможності та запровадження швидкісного руху поїздів [Текст] / М. Д. Костюк, В. В. Козак, В. О. Яковлев та ін. – К.: ІЕЗ ім. Є. О. Патона. – 2010. – 216 с.

Розпорядження від 31.12.2004р. № 979-р Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження на залізницях швидкісного руху пасажирських поїздів на 2005-2015 роки / електронна адреса в мережі Інтернет: «www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/cardnpd».

European Standard. Eurocode 1: Actions on structures. Part 2 [Text]: Traffic Loads on bridges / European Committee for Standardization. – B-1050, Brussels. – 2002. – 162 p.

Кулябко, В. В. Исследование вертикальных колебаний и нагруженности длиннобазных грузовых вагонов [Текст] / В. В. Кулябко. Автореф. дисс. на соис. уч. ст. канд. техн. наук. – Д.: - 1978. – 21 с.

Лазарян, В. А. Динамика транспортных средств [Текст]: Избр. тр. / В. А. Лазарян. – К.: Наук. думка. – 1985. – 528 с.

Ушкалов, В. Ф. Математическое моделирование колебаний рельсовых транспортных средств [Текст] / В. Ф. Ушкалов, Л. М. Резников, В. С. Иккол и др. // Ин-т техн. мех. АН УССР. – К.: Наук. думка. – 1989. – 240 с.

Fryba, L. Dynamics of Railway Bridges [Text] / L. Fryba. – Praha: Academia Praha. – 1996. – 330 p.

Fryba, L. Vibration of Solids and Structures Under Moving Loads [Text] / L. Fryba. – Prague: Academia Prague. –1972. – 484 p.

O’Connor C. Bridge Loads [Text] / C. O’Connor, P. A. Show. – London: Spon Press, 11 New Fetter Lane, EC4P 4EE. – 2000. – 350 p.

Yang, Y. B. Vehicle-Bridge Interaction Dynamics: with Applications to High-Speed Railways [Text] / Y. B. Yang, J. D. Yau, Y. S. Wu // World Scient. Publ. Co. Pte. Ltd. – 5 Toh Tuck Link, Singapore. – 2004. – 564 p.

Распопов, О. С. Дослідження динамічної роботи металевої прогонової будови моста під впливом рухомого навантаження [Текст] / О. С. Распопов, С. П. Русу, В. Є. Артьомов // Тези доп. 12-ї Мiжнар. наук.-техн. конф. «Проблеми механіки залізничного транспорту» (Дніпропетровськ, 28-30 квiт., 2008). – Д.: ДНУЗТ. –2008. – С. 134.

Распопов, А. С. Моделирование подвижных нагрузок при расчетах динамики дискретных систем «мост-поезд» в программном комплексе «Belinda» [Текст] / А. С. Распопов, С. П. Русу, В. Е. Артемов // Тези доп. Мiжнар. наук.-техн. конф. пам’ятi акад. НАН України В. І. Моссаковського «Актуальні проблеми механіки суцільного середовища i міцності конструкцій» (Дніпропетровськ, 7-19 жовт., 2007). – Д.: ДНУ. – 2007. – С. 282-283.

Блохин, В. К. Исследование пространственной работы железнодорожных пролетных строений со стальным мостовым полотном, объединенным со сквозными главными фермами [Текст] / В. К. Блохин. Автореф. дисс. на соис. уч. ст. канд. техн. наук. –М. – 1973. – 23 с.

Бондарь, Н. Г. Динамика железнодорожных мостов [Текст] / Н. Г. Бондарь, И. И. Казей, Б. Ф. Лесохин и др. – М.: Транспорт. – 1965. –412 с.

Донченко, В. Г. Пространственный расчет балочных автодорожных мостов [Текст] / В. Г. Донченко. – М.: Автотрансиздат. – 1953. – 324 с.

Артьомов, В. Є. Удосконалення розрахунку напружено-деформованого стану мостових конструкцій з урахуванням динамічного впливу вантажних поїздів [Текст] / В. Є. Артьомов //Автореф. дис. на здоб. наук. ст. канд. техн. наук. –Д. – 2011. – 20 с.
ISSN 2413-6212 (Online)

ISSN 2227-1252 (Print)