МОСТИ НА ВИСОКОШВИДКІСНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ МАГІСТРАЛЯХ: ВИКЛИКИ ДЛЯ ІНЖЕНЕРІВ СНД

Автор(и)

  • V. ARTOMOV Дослідницька лабораторія «Dynamics & Structures, Lab.»
  • F. VENKO «Ленгіпротранспуть» – філіал ВАТ«Росжелдорпроект»

DOI:

https://doi.org/10.15802/bttrp2014/40879

Ключові слова:

залізничний міст, високошвидкісна залізнична магістраль, поїзд, Єврокоди, національні стандарти, СНД, СНиП, Belinda Structure

Анотація

Мета. Національна нормативна база СНД не містить набора правил, достатнього для проектування швидкісних залізничних магістралей та відповідної інфраструктури. Наприклад, у базовому нормативному до-
кументі СНіП «Мости та труби» відсутнє поняття «окрема пасажирська магістраль», не ураховується швидкість руху поїздів, а динамічні ефекти ураховуються емпіричними коефіцієнтами. Методика. Основними особливостями системи вищої технічної освіти в СНД є «типізація» курсових проектів і робіт, шаблонний процес освіти, неможливість вибору та зміни дисциплін, кафедр, викладачів. Суттєвим викликом для студента є також постійне зменшення кількості аудиторних занять, зі зміщенням акцентів у бік самоосвіти. У той
же час, сучасна інженерія суттєво комп’ютеризована, завдяки активному застосуванню різних систем автоматизованого проектування. Результати. Рекомендації для проектувальників мостів на ВШМ: у більшості випадків достатньо обмежитись стержневими скінченними елементами; гармонійний аналіз дасть можли-
вість виявити «вузькі» місця конструкції, визначити періоди й частоти вільних коливань. Динамічний розрахунок у часі дозволить проаналізувати напружено-деформований стан моста під час руху поїзда із заданою швидкістю, визначити швидкості, переміщення, прискорення. Наукова новизна та практична значимість. Сьогодні в СНД з’являються перші приватні науково-дослідницькі центри. Наприклад, українська дослідницька лабораторія «Dynamics & Structures, Lab.» (www.dystlab.com) була створена з метою дослідження та вирішення питань динаміки будівельних конструкцій, будівель та споруд, а також суміжних задач механіки деформованих систем. Висновки. У лабораторії «Dynamics & Structures, Lab.» займаються розробкою спеціалізованого програмного забезпечення – середовища параметричного моделювання та інженерного аналізу – Belinda Structure. У програмі реалізовано метод скінченних елементів, а моделювання ведеться з застосуванням скриптової технології. Інтерфейсна частина програми містить розвинуті засоби тривимірної візуалізації.

Посилання

European Standard. Eurocode 1: Actions on structures – Part 2, [Text]: Traffic Loads on bridges / European Committee for Standardization. – B-1050, Brussels, 2002. – 162 p.

Національний стандарт України ДСТУ-НБ EN 1991-2:2010. Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 2. Рухомі навантаження на мости (EN

-2:2003) [Текст]. – Надано чинності 2013-07-01. − Київ : Мінрегіонбуд України, 2003. − 217 с.

СНиП 2.05.03-84*. Мосты и трубы [Текст]. – Введ. 1986-01.01. – Москва : Госстрой России, 2001. – 214 с.

Свод правил СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03- 84*» [Текст]. – Москва : ОАО «ЦНИИС», 2011. - 340 с.

ДБН В.2.3-14:2006. Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування [Текст]. – Чинні від 2007-02-01. – Київ : Мін. буд., архіт. та житл.-комун. госп-ва, 2006. – 359 с.

Кулябко, В. В. Модели статического и динамического взаимодействия сооружений с основаниями сложных типов (по включениям и свойствам) [Текст] / В. В. Кулябко, В. И. Кузьменко,

Ю. Е. Власенко // Сб. «Пространственные конструкции зданий и сооружений (Исследования, расчет, проектирование и применение)», под ред. В. В. Шугаева и др. – ЦНИИСК: Вып. 12. – Москва : 2009. – С. 194-202.

Сообщество. Образование [Электронный ресурс] // Trust.UA. – Режим доступа: http://hate.trust.ua/osvita/2014/01/08/76/Polovinaprepodavatelei-VUZov-Ukraini-poluchaetzarplatu-

menshe-3-tisyach-griven/. − Загл. с экрана.

Официальный сайт виртуальной исследовательской лаборатории Dynamics & Structures, Lab. [Электронный ресурс] // Режим доступа:

http://www.dystlab.com. − Загл. с экрана.

Среда параметрического моделирования и инженерного анализа Belinda Structure [Электронный ресурс] // Виртуальная иссл. лаб. Dynamics& Structures, Lab. – Режим доступа: http://www.dystlab.com/index.php/belinda. − Загл. с экрана.

Геометрическое ядро C3D станет основой разработок лаборатории «Dynamics & Structures, Lab.» [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://c3dlabs.com/ru/news/items/?news=1904 − Загл. с экрана.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-09-28

Номер

Розділ

Статті