DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2014/40879

МОСТИ НА ВИСОКОШВИДКІСНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ МАГІСТРАЛЯХ: ВИКЛИКИ ДЛЯ ІНЖЕНЕРІВ СНД

V. ARTOMOV, F. VENKO

Анотація


Мета. Національна нормативна база СНД не містить набора правил, достатнього для проектування швидкісних залізничних магістралей та відповідної інфраструктури. Наприклад, у базовому нормативному до-
кументі СНіП «Мости та труби» відсутнє поняття «окрема пасажирська магістраль», не ураховується швидкість руху поїздів, а динамічні ефекти ураховуються емпіричними коефіцієнтами. Методика. Основними особливостями системи вищої технічної освіти в СНД є «типізація» курсових проектів і робіт, шаблонний процес освіти, неможливість вибору та зміни дисциплін, кафедр, викладачів. Суттєвим викликом для студента є також постійне зменшення кількості аудиторних занять, зі зміщенням акцентів у бік самоосвіти. У той
же час, сучасна інженерія суттєво комп’ютеризована, завдяки активному застосуванню різних систем автоматизованого проектування. Результати. Рекомендації для проектувальників мостів на ВШМ: у більшості випадків достатньо обмежитись стержневими скінченними елементами; гармонійний аналіз дасть можли-
вість виявити «вузькі» місця конструкції, визначити періоди й частоти вільних коливань. Динамічний розрахунок у часі дозволить проаналізувати напружено-деформований стан моста під час руху поїзда із заданою швидкістю, визначити швидкості, переміщення, прискорення. Наукова новизна та практична значимість. Сьогодні в СНД з’являються перші приватні науково-дослідницькі центри. Наприклад, українська дослідницька лабораторія «Dynamics & Structures, Lab.» (www.dystlab.com) була створена з метою дослідження та вирішення питань динаміки будівельних конструкцій, будівель та споруд, а також суміжних задач механіки деформованих систем. Висновки. У лабораторії «Dynamics & Structures, Lab.» займаються розробкою спеціалізованого програмного забезпечення – середовища параметричного моделювання та інженерного аналізу – Belinda Structure. У програмі реалізовано метод скінченних елементів, а моделювання ведеться з застосуванням скриптової технології. Інтерфейсна частина програми містить розвинуті засоби тривимірної візуалізації.

Ключові слова


залізничний міст; високошвидкісна залізнична магістраль; поїзд; Єврокоди; національні стандарти; СНД; СНиП; Belinda Structure

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


European Standard. Eurocode 1: Actions on structures – Part 2, [Text]: Traffic Loads on bridges / European Committee for Standardization. – B-1050, Brussels, 2002. – 162 p.

Національний стандарт України ДСТУ-НБ EN 1991-2:2010. Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 2. Рухомі навантаження на мости (EN

-2:2003) [Текст]. – Надано чинності 2013-07-01. − Київ : Мінрегіонбуд України, 2003. − 217 с.

СНиП 2.05.03-84*. Мосты и трубы [Текст]. – Введ. 1986-01.01. – Москва : Госстрой России, 2001. – 214 с.

Свод правил СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03- 84*» [Текст]. – Москва : ОАО «ЦНИИС», 2011. - 340 с.

ДБН В.2.3-14:2006. Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування [Текст]. – Чинні від 2007-02-01. – Київ : Мін. буд., архіт. та житл.-комун. госп-ва, 2006. – 359 с.

Кулябко, В. В. Модели статического и динамического взаимодействия сооружений с основаниями сложных типов (по включениям и свойствам) [Текст] / В. В. Кулябко, В. И. Кузьменко,

Ю. Е. Власенко // Сб. «Пространственные конструкции зданий и сооружений (Исследования, расчет, проектирование и применение)», под ред. В. В. Шугаева и др. – ЦНИИСК: Вып. 12. – Москва : 2009. – С. 194-202.

Сообщество. Образование [Электронный ресурс] // Trust.UA. – Режим доступа: http://hate.trust.ua/osvita/2014/01/08/76/Polovinaprepodavatelei-VUZov-Ukraini-poluchaetzarplatu-

menshe-3-tisyach-griven/. − Загл. с экрана.

Официальный сайт виртуальной исследовательской лаборатории Dynamics & Structures, Lab. [Электронный ресурс] // Режим доступа:

http://www.dystlab.com. − Загл. с экрана.

Среда параметрического моделирования и инженерного анализа Belinda Structure [Электронный ресурс] // Виртуальная иссл. лаб. Dynamics& Structures, Lab. – Режим доступа: http://www.dystlab.com/index.php/belinda. − Загл. с экрана.

Геометрическое ядро C3D станет основой разработок лаборатории «Dynamics & Structures, Lab.» [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://c3dlabs.com/ru/news/items/?news=1904 − Загл. с экрана.
ISSN 2413-6212 (Online)

ISSN 2227-1252 (Print)