DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2015/66696

МОНІТОРИНГ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОДОРОЖНІХ МОСТІВ УКРАЇНИ

O. Davydenko

Анотація


Мета. Надати узагальнений огляд національної нормативно-методичної бази експлуатації автодорожніх мостів, наукові засади в сфері управління надійністю і довговічністю автодорожніх мостів України та аналіз їх технічного стану в 2010-2014 рр. Методика. Теоретичне дослідження. Результати. Виконаний в рамках цього дослідження аналіз даних з оцінки і прогнозу технічного стану залізобетонних автодорожніх мостів дає підставу стверджувати, що прийнята в ДСТУ-Н гіпотеза про постійну швидкість деградації не підтверджується. Наукова новизна. Вперше виконано моніторинг експлуатації автодорожніх мостів, який служить підґрунтям для перевірки прийнятих теоретичних засад оцінки технічного стану та формулювання нових. Практичне значення. Отримані результати являються практичним інструментом управління надійністю і ресурсом залізобетонних автодорожніх мостів.

Ключові слова


автодорожні мости; довговічність; життєвий цикл; залишковий ресурс

Повний текст:

PDF

Посилання


REFERENCES

Bodnar L. P. Prohramnyy kompleks AESUM. Suchasnyy stan ta kontseptsiya podalshoho rozvytku [The software package AESUM. Current state and further development concept]. Zbirnyk naukovykh prats Derzhavnoho dorozhnoho naukovo-doslidnoho instytutu imeni M. P. Shulhina “Dorohy i mosty” [Proc. Of State Road Research Institute named after M. P. Shulgin “Roads and bridges”], 2010, issue 12, pp. 31-39.

VBN V.3.1-218-174-2002. Otsinka tekhnichnoho stanu avtodorozhnikh mostiv, shcho ekspluatuyutsya [Institutional building codes V.3.1-218-174-2002. Evaluation of the technical state highway bridges exploited]. Kyiv, Ukravtodor Publ., 2002.

Davidenko O. O. Otsinka tekhnichnoho stanu i prohnozuvannya zalyshkovoho resursu avtodorozhnikh mostiv Ukrayiny [Assessment of technical condition and forecasting residual life of highway bridges Ukraine]. Avtoshlyakhovyk Ukrayiny [Avtoshlyahovyk Ukraine], 2014, issue 237, pp. 29-35.

Davydenko A. A Markovskie modeli nakopleniya povrezhdeniy v otsenke i prognozirovanii tekhnicheskogo sostoyaniya mostov [Markov model of damage accumulation in the assessment and forecasting of technical condition of the bridges]. Zbirnyk naukovykh prats Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazaryana “Mosty ta tuneli: teoriya, doslidzhennya, praktyka” [Proc. of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan “Bridges and tunnels: Theory, Research, Practice”], 2014, issue 6, pp. 40-87.

DBN V.2.3-22-2009. Sporudy transportu. Mosty ta truby. Osnovni vymohy proektuvannya [State Standard V.2.3-22-2009. Transport constructions. Bridges and pipes. Basic design requirements]. Kyiv, Minrehionbud Ukrayiny Publ., 2009. 73 p.

DBN V.2.3-14-2006. Sporudy transportu. Mosty ta truby. Pravyla proektuvannya [State Standard V.2.3-14-2006. Transport constructions. Bridges and pipes. Design rule]. Kyiv, Ministerstvo budivnytstva, arkhitektury i zhytlovo-komunalnoho hospodarstva Publ., 2006. 359 p.

DBN V.2.3-26-2010. Sporudy transportu. Mosty ta truby. Stalevi konstruktsiyi. Pravyla proektuvannya [State Standard V.2.3-26-2010. Transport constructions. Bridges and pipes. Steel structures. Design rule]. Kyiv, Minrehionbud Ukrayiny Publ., 2010. 104 p. and 195 p.

DBN V.2.3-6-2009. Sporudy transportu. Mosty ta truby. Obstezhennya i vyprobuvannya [State Standard V.2.3-6-2009. Transport constructions. Bridges and pipes. Inspection and testing]. Kyiv, Minrehionbud Ukrayiny Publ., 2009. 42 p.

Dehtyar A. S. Planuvannya ekspluatatsiyi zalizobetonnykh mostiv [Planning operating reinforced concrete bridges.]. Zbirnyk naukovykh prats V Naukovoho mizhnarodnoho sympoziumu “Mehanika i fizika ruynuvannya budivelnih materialiv ta konstruktsiy” [Proc. of the 5rd Scientific International Symposium “Mechanics and Physics of destruction of building materials and structures”], 2002, issue 5, pp. 162-168.

Dehtyar A. S. Optymalni terminy y obyemy remontiv zalizobetonnykh mostiv [Optimal timing and volumes of repair of reinforced concrete bridges]. Diahnostyka, dovhovichnist ta rekonstruktsiya mostiv i budivelnykh konstruktsiy [Diagnosis, durability and reconstruction of bridges and building structures], 2001, issue 3, pp. 83-86.

DSTU B.V.2.3-24-2009. Sporudy transportu. Trubi dorozhni. Obstezhennya ta otsinyuvannya tehnichnogo stanu [State Standard B.V.2.3-24-2009. Transport constructions. Pipes Road. Examination and evaluation of technical condition]. Kyiv, Minrehionbud Ukrayiny Publ., 2009. 15 p.

DSTU-N B.V.2.3-23-2013. Sporudy transportu. Nastanova z otsinyuvannya i prognozuvannya tehnichnogo stanu avtodorozhnih mostiv [State Standard B.V.2.3-23-2013. Transport constructions. Guidance evaluation and forecasting technical condition of road bridges]. Kyiv, Minrehionbud Ukrayiny Publ., 2013. 49 p.

Lantuh-Lyaschenko A. I. Do proektu derzhavnykh budivelnykh norm z otsinky tekhnichnoho stanu mostiv [The project of state building codes to assess the technical condition of bridges]. Diagnostika, dovgovichnist ta rekonstruktsiya mostiv i budivelnih konstruktsiy [Diagnosis, durability and reconstruction of bridges and building structures], 2000, issue 2, pp. 78-83.

Lantuh-Lyaschenko A. I. Naukovi rozrobky z normatyvnoho zabezpechennya [Scientific development of regulatory support]. Zbirnyk naukovykh prats Derzhavnoho dorozhnoho naukovo-doslidnoho instytutu imeni M. P. Shulhina “Dorohy i mosty” [Proc. Of State Road Research Institute named after M. P. Shulgin “Roads and bridges”], 2003, issue 3, pp. 76-99.

Lantuh-Lyaschenko A. I. Markovski modeli degradatsiyi zalizobetonnih elementiv mostiv [Markov models degradation bridges concrete elements]. Promislove budivnitstvo ta inzhenerni sporudi [Industrial construction and engineering structures], 2009, issue 2, pp. 22-25.

Lantuh-Lyaschenko A. I. Otsinka tekhnichnoho stanu transportnykh sporud, shcho znakhodyatsya v ekspluatatsiyi [Assessment of the technical state of transport facilities that are in operation]. Visnyk Transportnoyi Akademiyi Ukrayiny [Bulletin of Transport Academy of Ukraine], 1999, issue 3, pp. 59-63.

SOU 42.1-37641918-093-2012. Mosty ta truby. Variantne proektuvannya mostiv [State Standard 42.1-37641918-093-2012. Bridges and pipes. Variant design of bridges]. Kyiv, Ukravtodor Publ., 2012.

SOU 45.2-00018112-026-2008. Sporudy transportu. Defekty avtodorozhnikh mostiv. Klasyfikatsiya [State Standard 45.2-00018112-026-2008. Transport constructions. Defects of highway bridges. Classification]. Kyiv, Ukravtodor Publ., 2008.

Yanchuk L. L. Analiz trishchynostiykosti zalizobetonnykh elementiv mostiv yak praktychnyy aparat prohnozu resursu [Analysis of crack concrete elements as a practical bridge device resource forecasting]. Zbirnyk naukovykh prats Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazaryana “Mosty ta tuneli: teoriya, doslidzhennya, praktyka” [Proc. of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan “Bridges and tunnels: Theory, Research, Practice”], 2014, issue 6, pp. 132-137.

Yanchuk L. L. Obgruntuvannya modeli prohnozu zhyttyevoho tsyklu zalizobetonnykh elementiv mostovoho perekhodu [Justification forecast model the life cycle of concrete elements bridge]. Visnyk natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika” [Bulletin of National University "Lviv Polytechnic"], 2010, issue 664, pp. 365-371.

Yatsko F. V. Dovhovichnist zakhysnoho sharu zalizobetonnykh elementiv mostiv [The durability of the protective layer of concrete elements bridge]. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazaryana [Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan], 2010, issue 33, pp. 190-196.

Yatsko F. V. Prohnoz dovhovichnosti zalizobetonnykh elementiv mostiv. Statystychnyy pidkhid [Prediction durability of concrete elements bridges. The statistical approach]. Visnyk natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika” [Bulletin of National University "Lviv Polytechnic"], 2010, issue 664, pp. 371-378.

ПРИСТАТЕЙНА БІБЛОГРАФІЯ ЗА ГОСТ

Боднар, Л. П. Програмний комплекс АЕСУМ. Сучасний стан та концепція подальшого розвитку [Текст] / Л. П. Боднар // Дороги і мости : зб. наук. праць ДерждорНДІ. – Київ, 2010. – Вип. 12. – С. 31-39.

ВБН В.3.1-218-174-2002 Оцінка технічного стану автодорожніх мостів, що експлуатуються [Текст]. – Київ : Укравтодор, 2002.

Давиденко, О. О. Оцінка технічного стану і прогнозування залишкового ресурсу автодорожніх мостів України [Текст] / О. О. Давиденко // Автошляховик України. – Київ, 2014. – Вип. 237. – С. 29-35.

Давыденко, А. А. Марковские модели накопления повреждений в оценке и прогнозировании технического состояния мостов [Текст] /

А. А. Давыденко // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика : зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 6. – С. 40-47

ДБН В.2.3-22:2009. Споруди транспорту. Мости та труби. Основні вимоги проектування [Текст]. – Надано чинності 2009-11-11. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2009. – 73 с.

ДБН В.2.3-14:2006. Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування [Текст]. – Надано чинності 2007-02-01. – Київ : Мін. буд., архіт. та житл.-комун. госп-ва, 2006. – 359 с.

ДБН В.2.3-26:2010. Споруди транспорту. Мости і труби. Сталеві конструкції. Правила проектування. Частина 1 і 2 [Текст]. – Надано чинності від 2011-10-01. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2011. – 104 с. і 195 с.

ДБН В.2.3-6:2009. Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження і випробування [Текст]. – Надано чинності 2010-03-01. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2009. – 42 с.

Дехтяр, А. С. Планування експлуатації залізобетонних мостів [Текст] / А. С. Дехтяр // Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій : V Науковий міжнародний симпозіум : зб. наук. праць. – Львів, 2002. – № 5. – С. 162-168.

Дехтяр, А. С. Оптимальні терміни й об’єми ремонтів залізобетонних мостів [Текст] / А. С. Дехтяр // Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій : зб. наук. праць. – Львів : Каменяр, 2001. – Вип. 3. – С. 83-86

ДСТУ Б.В.2.3-24:2009 Споруди транспорту. Труби дорожні. Обстеження та оцінювання технічного стану [Текст]. – Надано чинності 2009-12-21. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2009. – 15 с.

ДСТУ-Н Б.В.2.3-23:2013 Споруди транспорту. Настанова з оцінювання і прогнозування технічного стану автодорожніх мостів [Текст]. – На-дано чинності 2009-11-11. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2009. – 49 с.

Лантух-Лященко, А. І. До проекту державних будівельних норм з оцінки технічного стану мостів [Текст] / А. І. Лантух-Лященко // Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій : зб наук. праць. – Львів : Каменяр, 2000. – Вип. 2. – С. 78-83

Лантух-Лященко, А. І. Наукові розробки з нормативного забезпечення [Текст] / А. І. Лантух-Лященко // Дороги і мости : зб. наук. праць ДерждорНДІ. – Київ, 2003. – С. 76-99.

Лантух-Лященко, А. І. Марковські моделі деградації залізобетонних елементів мостів [Текст] / А. І. Лантух-Лященко // Промислове будівництво та інженерні споруди. – Київ, 2009. – Вип. 2. – C. 22-25.

Лантух-Лященко, А. І. Оцінка технічного стану транспортних споруд, що знаходяться в експлуатації [Текст] / А. І. Лантух-Лященко // Вісник Транспортної Академії України. – Київ, 1999. – Вип. 3. – C. 59-63.

СОУ 42.1-37641918 – 093:2012 Мости та труби. Варіантне проектування мостів. – Київ : Укравтодор, 2012.

СОУ 45.2-00018112-026:2008 Споруди транспорту. Дефекти автодорожніх мостів. Класифікація. – Київ : Укравтодор, 2008.

Янчук, Л. Л. Аналіз тріщиностійкості залізобетонних елементів мостів як практичний апарат прогнозу ресурсу [Текст] / Л. Л. Янчук // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика : зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 6 – С. 132-137.

Янчук, Л. Л. Обґрунтування моделі прогнозу життєвого циклу залізобетонних елементів мостового переходу [Текст] / Л. Л. Янчук // Вісник нац. ун-ту «Львівська політехніка» – Львів, 2010. – Вип. 664. – C. 365-371.

Яцко, Ф. В. Довговічність захисного шару залізобетонних елементів мостів [Текст] / Ф. В. Яцко // Вісник Дніпропетровського нац. ун-ту залізн. тр-ту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 33. – C. 190-196.

Яцко, Ф. В. Прогноз довговічності залізобетонних елементів мостів. Статистичний підхід [Текст] / Ф. В. Яцко // Вісник нац. ун-ту «Львів-ська політехніка» – Львів, 2010. – Вип. 664. – C. 371-378.
ISSN 2413-6212 (Online)

ISSN 2227-1252 (Print)