ВИЗНАЧЕННЯ КЛАСУ ЗАЛІЗОБЕТОННОЇ ПРОГОНОВОЇ БУДОВИ ЗАЛІЗНИЧНОГО МОСТА ЗА ЧАСТОТОЮ (ПЕРІОДУ) ВЛАСНИХ КОЛИВАНЬ

Автор(и)

  • К. Soldatov Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  • М. Zhurbenko
  • V. Miroshnik Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна http://orcid.org/0000-0002-8115-0128

DOI:

https://doi.org/10.15802/bttrp2015/66713

Ключові слова:

вантажопідйомність, частота власних коливань, прогонова будова, прогин

Анотація

Мета. Метою даної роботи є розробка методики визначення вантажопідйомності залізобетонних прогонових будов під залізничну колію, за результатами статичних або динамічних випробувань прогонових будов. Методика. Для прогонової будови, що підлягає класифікації, проводиться обстеження, та виконуються вимірювання прогинів та власної частоти при проході рухомого складу, з застосуванням простих вимірювальних приладів (прогиномір, віброграф). Отримання даних по прогину та частоті не є складним але дає реальну картину стану прогонової будови враховуючи і скриті дефекти, що дуже суттєво. Результати. На підставі великої кількості випробувань, по даному типу прогонових будов, для розрахунку взяті дві прогонові будови по яких є результати, як по прогину так і по частоті. Виконано розрахунки по запропонованій методиці (по частоті власних коливань і по прогину) та по загальній методиці [3]. Отримані результати свідчать про те, що пропонована методика дає результати, які значно відрізняються від отриманих по загальній методиці (до 40 %). Це той відсоток, який є запасом міцності прогонової будови. Наукова новизна. Спираючись на літературні джерела, робота у даному напрямку є новою і у подальшому пропонується впровадити дану методику для загального користування, шляхом розробки доповнення до існуючих настанов [3]. Практична значимість. Аналіз отриманих результатів свідчить про те, що застосування даної методики на всіх залізницях України при класифікації залізобетонних прогонових будов, дасть змогу тільки за рахунок перерахунку підвищити реальну несучу здатність прогонових будов на 30…40 %, тобто переведе значну кількість прогонових будов з незадовільного стану в задовільний, а з задовільного в добрий.

Біографії авторів

К. Soldatov, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Кафедра «Мости», доцент, к.т.н.

V. Miroshnik, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

ГНДЛ штучних споруд, м.н.с.

Посилання

REFERENCES

DBN В.2.6-98:2009. Konstruktsii budynkiv i sporud. Betonni ta zalizobetonni konstruktsii. Osnovni polozhennia [State Standard В.2.6-98:2009. Construction of buildings and structures. Concrete and reinforced concrete structures. Substantive provisions], Kyiv, Minrehionbud Ukrayiny Publ., 2011. 71 p.

Soldatov K. I., Zhurbenko M. K., Kliuchnyk S. V., Miroshnyk V. A. Vyznachennia klasiv zaliznychnykh zalizobetonnykh prohonovykh budov mostiv za velychynoiu pruzhnykh prohyniv [Determining the class of the railway reinforced concrete spans of the bridges by considering the magnitude of the elastic sags]. Zbirnyk naukovykh prats Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazaryana “Mosty ta tuneli: teoriya, doslidzhennya, praktyka” [Proc. of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan “Bridges and tunnels: Theory, Research, Practice”]. Dnipropetrovsk, 2012, issue 3, pp. 187-193.

Borshchov V. I., Zakora O. L. Mosty i truby. Tom 2. Zalizobetonni mosty, chastyna 1 [Bridges and Pipes]. Dnipropetrovsk, DNUZT Publ., 2012. 434 p.

Borshchov V. I., Zakora O. L. Mosty i truby. Tom 2. Zalizobetonni mosty, chastyna 2 [Bridges and Pipes]. Dnipropetrovsk, DNUZT Publ., 2012. 393 p.

Pshinko, O. M. at al. Nastanovy iz remontu betonnykh i zalizobetonnykh konstruktsii mostiv i trub, shcho ekspluatuiutsia [Instructions repair of concrete and reinforced concrete bridges and pipes operated]. Kyiv, Shvydkyi Rukh Publ., 2006. 280 p.

Soldatov K. I., Zhurbenko M. K., Kliuchnyk S. V., Harmash A. V. Porivnialnyi rozrakhunok klasu zaliznychnoi zalizobetonnoi prohonovoi budovy mosta [The comparative calculation of the class of the reinforced concrete span of the railway bridge]. Zbirnyk naukovykh prats Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazaryana “Mosty ta tuneli: teoriya, doslidzhennya, praktyka” [Proc. of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan “Bridges and tunnels: Theory, Research, Practice”]. Dnipropetrovsk, 2012, issue 3, pp. 194-198.

Borshchov V. I., Popovych M. M., Soldatov K. I., Tarasenko V. P. at al. Pravyla vyznachennia vantazhopidiomnosti balkovykh zalizobetonnykh prohonovykh zaliznychnykh mostiv [Rules of carrying capacity of reinforced concrete beam span railway bridges]. Dnipropetrovsk, DNUZT Publ., 2003. 404 p.

DBN V.2.3-14-2006. Sporudy transportu. Mosty ta truby. Pravyla proektuvannya [State Standard V.2.3-14-2006. Transport constructions. Bridges and pipes. Design rule]. Kyiv, Ministerstvo budivnytstva, arkhitektury i zhytlovo-komunalnoho hospodarstva Publ., 2006. 359 p.

Solomka V. I. Khimichna ta biolohichna koroziya betonu i yiyi naslidky dlya zalizobetonnykh konstruktsiy mostiv [Chemical and biological corrosion of concrete and its implications for reinforced concrete structures bridges]. Zbirnyk naukovykh prats Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazaryana “Mosty ta tuneli: teoriya, doslidzhennya, praktyka” [Proc. of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan “Bridges and tunnels: Theory, Research, Practice”], 2013, issue 4, pp. 107-112.

Shulman Z. A. Ispytaniya i monitoring inzhenernykh sooruzheniy [Testing and monitoring of engineering structures]. Dnepropetrovsk, Lira Publ., 2013. 536 p.

ПРИСТАТЕЙНА БІБЛІОГРАФІЯ ЗА ГОСТ

ДБН В.2.6-98:2009. Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення [Текст]. – На заміну СНиП 2.03.01-84* ; надано чинності 2011-06-01. – Мінрегіонбуд України, 2011. – 71 с.

Солдатов, К. І. Визначення класів залізничних залізобетонних прогонових будов мостів за величиною пружних прогинів [Текст] / К. І. Солдатов, М. К. Журбенко, С. В. Ключник, В. А. Мірошник // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика : зб. наук. праць Дніпро-петр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 3. – C. 187-193.

Борщов, В. І. Мости і труби [Текст]. В 2 т. Т. 2 : Залізобетонні мости. Ч. 1 / В. І. Борщов, О. Л. Закора – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУЗТ, 2012. – 434 с.

Борщов, В. І. Мости і труби [Текст]. В 2 т. Т. 2 : Залізобетонні мости. Ч. 2 / В. І. Борщов, О. Л. Закора – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУЗТ, 2012. – 393 с.

Пшінько, О. М. Настанови із ремонту бетонних і залізобетонних конструкцій мостів і труб, що експлуатуються [Текст] / О. М. Пшінько і ін. – Київ : Вид-во ТОВ «Швидкий Рух», 2006. – 280 с.

Солдатов, К. І. Порівняльний розрахунок класу залізничної залізобетонної прогонової будови моста [Текст] / К. І. Солдатов, М. К. Журбенко, С. В. Ключник, А. В. Гармаш // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика : зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 3. – С. 194-198.

Правила визначення вантажопідйомності балкових залізобетонних прогонових залізничних мостів [Текст] / В. І. Борщов, М. М. Попович,

К. І. Солдатов, В. П. Тарасенко і ін. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУЗТ, 2003. – 404 с.

ДБН В.2.3-14:2006. Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування [Текст]. – Надано чинності 2007-02-01. – Київ : Мін. буд., архіт. та житл.-комун. госп-ва, 2006. – 359 с.

Соломка, В. І. Хімічна та біологічна корозія бетону і її наслідки для залізобетонних конструкцій мостів. [Текст] / В. І. Соломка // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика : зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 4. – С. 107-112.

Шульман, З. А. Испытания и мониторинг инженерных сооружений [Текст] / З. А. Шульман, И. З. Шульман. – Днепропетровск : «Лира», 2013. – 536 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті