ЕФЕКТИВНІСТЬ ОПОРНОГО АНКЕРУВАННЯ БОЛТОВИМИ З'ЄДНАННЯМИ СТАЛЕВОГО ПРОФІЛЬОВАНОГО НАСТИЛУ У МОНОЛІТНИХ ПЛИТАХ

Автор(и)

  • М. P. Koval Національний транспортний університет

DOI:

https://doi.org/10.15802/bttrp2016/96156

Ключові слова:

зовнішнє армування, незнімна опалубка, плита проїзної частини моста, сталевий профільований настил, статичне навантаження

Анотація

Мета. Встановлення можливості застосування болтових з’єднань для опорного анкерування сталевого профільованого настилу у монолітних залізобетонних плитах за допомогою стендових випробувань дослідних зразків при дії статичного навантаження. Методика. Для виконання поставленої мети були виготовлені дослідні зразки, що моделюють фрагменти плит проїзної частини мостів – монолітні плити, армовані сталевим профільованим настилом із болтовим опорним анкеруванням. Дослідні зразки були випробувані стендовим способом за схемою чистого згину при дії статичного навантаження. Результати. В ході стендових випробувань експериментально встановлена несуча здатність монолітних плит, армованих сталевим профільованим настилом із болтовим опорним анкеруванням, що є співставною з несучою здатністю монолітних плит з приварним опорним анкеруванням профільованого настилу. Зроблений висновок про безпосередній вплив профільованого настилу на живучість зразків внаслідок запобігання прогресуючому обваленню. Наукова новизна. В ході стендових випробувань дослідних зразків були отримані дані про їх несучу здатність, описаний характер тріщиноутворення, роботи та руйнування зразків при дії статичного навантаження. Практична значимість. Отримане експериментальне підтвердження можливості та перспективності застосування болтового анкерування профільованого настилу при його використанні у мостовому будівництві як незнімної опалубки та робочої арматури плит проїзної частини.

Біографія автора

М. P. Koval, Національний транспортний університет

Кафедра аеропортів

Посилання

REFERENCES

Koval M. P. Perspektyvy zastosuvannia stalevykh profiliovanykh nastyliv dlia vlashtuvannia plyt proiznoi chastyny avtodorozhnikh mostiv [Perspectives of usage of corrugated steel decking in roadway bridge deck slabs building]. Zbirnyk naukovykh prats (galuzeve mashynobuduvannia, budivnytstvo) [Collection of scientific papers (sectoral mechanical engineering, building)], 2012, issue 3 (33), pp. 100-106.

Kozhushko V. P., Krasnov S. N., Krasnova E. S. Primenenie profnastila pri rekonstrukcii i remonte malykh mostov [Usage of corrugated steel decking in reconstruction and repair of small bridges]. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazariana [Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan], 2011, issue 39, pp. 83-86.

Lapenko O. I. Zalizobetonni konstrukcii z robochym armuvanniam neznimnoiu opalubkoiu [Reinforced concrete stuctures with non-removable formwork reinforcement]. Poltava, ASMI Publ., 2009. 328 p.

Marochka V. V. Vykorystannia hnuchkykh ankeriv z vysadzhenoiu holovkoiu pry vyrobnytstvi zakladnykh vyrobiv [The use of concrete anchors in the production of anchor plates]. Mosty ta tuneli: teorija, doslidzhennja, praktyka – Bridges and tunnels: theory, research, practice, 2013, issue 4, pp. 37-41.

MR V.2.2-02070915-831:2013. Metodychni rekomendacii z rozrakhunku plyt proiznoi chastyny mostiv iz stalevym profilovanym nastylom [Guidlines V.2.2-02070915-831:2013. Guidlines for calculation of bridge deck slabs with corrugated steel decking]. Kyiv, 2013. 95 p.

Koval M. P. Sposib fiksatsii neznimnoi opalubky zi stalevogo profilovanogo nastylu dlia monolitnoi zalizobetonnoi plyty, vlashtovanoi po zalizobetonnykh balkakh, za dopomogoiu rozpirnykh ziednan [Method of fixation of corrugated steel decking, wich acts as non-removable formwork in monolithic concrete slab placed on concrete beams, by expansion connections.] Patent UA, no 201300888, 2013.

Koval M. P. Sposib ankeruvannia stalevogo profilovanogo nastylu u monolitnykh zalizobetonnykh plytakh, vlashtovanykh po zalizobetonnykh balkakh, za dopomogoiu rozpirnykh ta zvarnykh ziednan [Method of corrugated steel decking anchoring in monolithic concrete slabs, placed on concrete beams, by expansion and welded connections] Patent UA, no u 201306234, 2013.

DBN V.2.3-14-2006. Sporudy transportu. Mosty ta truby. Pravyla proektuvannya [State Standard V.2.3-14-2006. Transport constructions. Bridges and pipes. Design rule]. Kyiv, Ministerstvo budivnytstva, arkhitektury i zhytlovo-komunalnoho hospodarstva Publ., 2006. 359 p.

Storozhenko L. Zalizobetonni konstrukcii v neznimniy opalubtsi [Reinforced concrete constructions in non-removable formwork]. Poltava, ASMI Publ., 2008. 312 p.

Strakhova N., Golubev V., Kovalov P., Todirika V. Ekspluatacia i rekonstrukcia mostiv [Exploitation and reconstruction of bridges]. Kyiv, National Transport University Publ., 2002. 403 p.

Biegus A. Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych według eurokodu. Wrocław: Politechnika Wrocławska, wydział budownictwa lądowego i wodnego, 2012. 66 р.

Budescu M., Ciongradi I, Rogca O. Theoretical and Experimental Studies of a Class of Steel Roof Profiles. Computational civil engineering, 2004. Iagi: Editura Societhii Academice Matei-Teiu Botez, 2005, p. 155 – 165.

Eurocode 4. Common Unified Rules for Composite Steel and concrete Structures. European Committee for Standartisation. (CEN) ENV. 1994, I-1:1992. 180 p.

Lawson R.M. Design of Composite Slabs and Beams with Steel Decking. SCI, Ascot, Berkshire, 1989. 124 p.

Nelson. Standardkatalog Bolzenschweißen. Gevelsberg, Nelson Bolzenschweiß-Nechnik GmbH & Co. KG, 2001. 35 р.

United States Pat. 6578343, Int. Cl.7 E04C 2/32; E04B 5/04; E04B 5/00; E04F 13/04; E01D 19/12. Reinforced concrete deck structure for bridges and method of making same / Fred Dumler, Richard L. Lawrence (United States, Pipe Service, Inc).

За ГОСТ

Коваль, М. П. Перспективи застосування сталевих профільованих настилів для влаштування плит проїзної частини автодорожніх мостів [Текст] / М. П. Коваль // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво) ПолтНТУ. – Полтава, 2012. – Вип. 3 (33). – С. 100-106.

Кожушко, В. П. Применение профнастила при реконструкции и ремонте малых мостов [Текст] / В. П. Кожушко, С. Н. Краснов, Е. С. Краснова // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 39. – С. 83-86.

Лапенко, О. І. Залізобетонні конструкції з робочим армуванням незнімною опалубкою [Текст] : монографія / О. І. Лапенко. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2009. – 328 с.

Марочка, В. В. Використання гнучких анкерів з висадженою головкою при виробництві закладних виробів [Текст] / В. В. Марочка, П. О. Ба-дюл // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика. – 2013. – Вип. 4. – С. 37-41.

Методичні рекомендації з розрахунку плит проїзної частини мостів із сталевим профільованим настилом : МР В.2.2-02070915-831:2013. – Київ, 2013. – 95 с.

Пат. 81364 Україна, МПК (2013.01) E04C 2/00, E01D 19/00. Спосіб фіксації незнімної опалубки зі сталевого профільованого настилу для монолітної залізобетонної плити, влаштованої по залізобетонних балках, за допомогою розпірних з’єднань [Текст] / Коваль М. П. (Україна) ; заявник та патентовласник Національний транспортний університет. – № u 201300888 ; заявл. 25.01.2013 ; опубл. 25.06.2013, Бюл. № 12. – 8 с.

Пат. 85139 Україна, МПК (2013.01) E04C 2/00, E01D 19/00. Спосіб анкерування сталевого профільованого настилу у монолітних залізобетонних плитах, влаштованих по залізобетонних балках, за допомогою розпірних та зварних з’єднань [Текст] / Коваль М. П. (Україна) ; заявник та патентовласник Національний транспортний університет. – № u 201306234 ; заявл. 20.05.2013 ; опубл. 11.11.2013, Бюл. № 21. – 7 с.

ДБН В.2.3-14:2006. Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування [Текст]. – Надано чинності 2007-02-01. – Київ : Мін. буд., архіт. та житл.-комун. госп-ва, 2006. – 359 с.

Стороженко, Л. І. Залізобетонні конструкції в незнімній опалубці : монографія [Текст] / Л. І. Стороженко, О. І. Лапенко. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2008. – 312 с.

Експлуатація і реконструкція мостів : підручник [Текст] / Н. Є. Страхова, В. О. Голубєв, П. М. Ковальов, В. В. Тодіріка. – Київ : Вид-во Нац. транспорт. ун-ту, 2002. – 403 c.

Biegus A. Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych według eurokodu / Antoni Biegus // – Wrocław: Politechnika Wrocławska, wydział budownictwa lądowego i wodnego, 2012 – 66 р.

Budescu M. Theoretical and Experimental Studies of a Class of Steel Roof Profiles / M. Budescu, I. Ciongradi, O. Rogca // Computational civil engi-neering – 2004 / ed.: Fideliu Phulei-Crhiniceanu, Constantin Ionescu, Horia Barbat. – Iagi : Editura Societhii Academice Matei-Teiu Botez, 2005. – рр. 155 – 165.

Eurocode 4. Common Unified Rules for Composite Steel and concrete Structures. – European Committee for Standartisation. (CEN) ENV. 1994 – I-1:1992. – 180 p.

Lawson R.M. Design of Composite Slabs and Beams with Steel Decking / R. M. Lawson // – SCI, Ascot, Berkshire, 1989. – 124 p.

Nelson. Standardkatalog Bolzenschweißen. – Gevelsberg, Nelson Bolzenschweiß-Nechnik GmbH & Co. KG. – 2001. – 35 р.

United States Pat. 6578343, Int. Cl.7 E04C 2/32; E04B 5/04; E04B 5/00; E04F 13/04; E01D 19/12. Reinforced concrete deck structure for bridges and method of making same / Fred Dumler, Richard L. Lawrence (United States, Pipe Service, Inc).

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-30

Номер

Розділ

Статті